Panele sufitowe poziome CELL

Panele sufitowe
poziome CELL

Warianty

Kolekcja paneli sufitowych poziomych CELL obejmuje panele w pięciu wielkościach w formie kwadratów i prostokątów o różnych proporcjach.

Walory użytkowe

Wolno wiszące panele sufitowe CELL montowane są horyzontalnie względem sufitu. Wygodny system instalacji pozwala na łatwe dostosowanie ich położenia do wysokości pomieszczenia i wymagań akustycznych. Panele akustyczne sufitowe można montować na różnych poziomach, osiągając ciekawy efekt wizualny. Włóknina rPET, z której panele są wykonane, jest odporna na częstą dezynfekcję środkami na bazie alkoholu.

Funkcje

Panele sufitowe poziome CELL, z miękkiej, przypominającej wełnę włókniny rPET, przeznaczone są do wysokich, przestronnych wnętrz, w których występuje pogłos. Najlepszy efekt akustyczny można uzyskać, komponując je z panelami ściennymi i biurkowymi.

PANELE BIURKOWE CELL

Panele biurkowe tłumią hałas, a równocześnie pełnią rolę ekranu wizualnego. Panel biurkowy typu blenda stosuje się w przypadku stanowisk z blatami na różnej wysokości.

PANELE NASZAFKOWE CELL

Za pomocą mobilnych paneli naszafkowych  łatwo wydzielić strefy pracy indywidualnej od grupowej. Można ich użyć także do odizolowania głośnych urządzeń, jak np. drukarki czy niszczarki.

ŚCIANKA AKUSTYCZNA CELL

Ścianka akustyczna wolnostojąca pełni rolę bariery dźwiękowej dla urządzeń elektronicznych. Może pełnić funkcję mobilnej ścianki działowej. lub też wydzielać z przestrzeni biurowej miejsce spotkań, relaksu, skupienia.

PANELE SUFITOWE PIONOWE CELL

Panele sufitowe pionowe pełnią funkcję bariery akustycznej oraz zasłaniają często nieestetyczne instalacje. Lekkie, a zarazem stabilne konstrukcyjnie nie obciążają sufitu, a system montażu pozwala na regulację wysokości.

PANELE SUFITOWE LED - CELL

Panele sufitowe LED,  w wersji pionowej i poziomej, łączą cechy akustycznego panela sufitowego z zaawansowaną funkcją oświetleniową. Wyposażone w profesjonalne efektywne diody LED zapewniają odpowiednie oświetlenie miejsca pracy, zastępując tradycyjne biurowe lampy. Panel osiąga najlepszą efektywność w odległości metra od źródła dźwięku. Specjalnie dobrane, mocne diody doskonale oddają barwy (CRI >90). Emitują zarazem jednolite światło, w temperaturze ciepłej 3000K lub chłodnej 4000K.

PANELE ŚCIENNE CELL

Panele ścienne pełnią dwie funkcje: akustyczną, doskonale pochłaniając dźwięk i tłumiąc pogłos, oraz dekoracyjną. Można umieszczać je na powierzchni całych ścian lub ich fragmentów.

PANELE ŚCIENNE ECLIPSE

Im większa, zwarta powierzchnia akustycznych paneli ściennych, tym większa skuteczność akustyczna. Można je obracać wokół własnej osi, tworząc dowolne kompozycje na ścianie.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MARBET Spółka z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-346), ul. Chochołowska 28, numer telefonu: +48 33 81 27 100, adres mailowy; rodo@marbet.com.pl (dalej: Administrator lub Marbet),
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod numerem telefonu: +48 33 81 27 402 lub pod adresem: rodo@marbet.com.pl. lub pisemnie na adres Administratora z dopiskiem: „RODO”.
 3. Na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej: RODO), Marbet informuje, że przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, adres korespondencyjny, adres dostawy towaru, gdy spełniona jest co najmniej jedna z poniższych podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych i związane z nim cele, mogą stanowić;
  1/ art. 6 ust.1 lit. a w zw. z art. 6 ust.1 lit. f RODO – w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego środkami komunikacji elektronicznej za zgodą jego adresata,
  2/ art. 6 ust.1 lit. b RODO – w celu wykonywania umowy z kontrahentem lub podjęcia działania na żądanie innej osoby, której dane dotyczą w szczególności rejestracji zapytania osoby poszukującej kontaktu z Marbet i udzielenia na nie odpowiedzi,
  3/ art.6 ust.1 lit. c RODO – w celu dopełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
  4/ art.6 ust 1 lit. f RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Marbet – prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej, w szczególności nawiązania współpracy handlowej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
 5. Źródłem pochodzenia danych osobowych są osoby fizyczne, których dane dotyczą, kontrahenci wskazujący osoby fizyczne upoważnione do współpracy handlowej z Marbet, rejestry i wykazy publicznie dostępne.
 6. Administrator, stosownie do okoliczności i w zakresie niezbędnym dla realizacji danego celu, o którym mowa w ust. 4 n/Informacji, może udostępniać Pani/Pana dane podmiotom świadczącym dla Marbet usługi: e-mail marketing, pocztowe, kurierskie, obsługę system informatyczny Marbet oraz prawnicze w razie powstania ewentualnych roszczeń. Pani/Pana dane osobowe Administrator przekaże również na żądanie służb i organów uprawnionych do otrzymania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zależności od podstawy prawnej przetwarzania i jego celu wymienionych;
  1/ w ust.4 pkt 1 n/Informacji – do momentu cofnięcia udzielonej Marbet zgody,
  2/ w ust.4 pkt 2 n/informacji – przez okres trwania współpracy handlowej z kontrahentem nie krócej jednak niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu tej współpracy, a w przypadku zgłoszenia roszczenia przez okres dochodzenia lub obrony przed roszczeniem, a w przypadku przetwarzania danych osobowych w następstwie podjęcia działania na żądanie innej osoby przez okres trwania relacji nie dłużej jednak niż 5 lat od ostatniego kontaktu,
  3/ w ust. 4 pkt 3 n/Informacji – przez okres, w którym na Administratorze ciąży obowiązek prawny,
  4/ w ust.4 pkt 4 – przez okres trwania relacji nie dłużej jednak niż przez 5 lat od ostatniego kontaktu.
 8. Ma Pani/Pan prawo;
  – żądać od Administratora potwierdzenia przetwarzania danych osobowych i uzyskać informacje, o których mowa w art. 15 ust.1 RODO;
  – żądać dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, niezwłocznego usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  – w każdym czasie cofnąć zgodę na marketing bezpośredni środkami komunikacji elektronicznej;
  – wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, a w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W dowolnym momencie może Pani/Pan cofnąć zgodę na marketing bezpośredni środkami komunikacji elektronicznej .W takim przypadku dla celów dowodowych prosimy, by cofnięcia zgody dokonać na adres mailowy: rodo@marbet.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Przetwarzanie danych osobowych ustanie z chwilą powiadomienia Administratora o cofnięciu zgody. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych może być częściowy lub całkowity brak możliwości należytego wykonywania przez Marbet jego zobowiązań umownych wobec kontrahenta, w tym również wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również niemożność działania na żądanie innej niż kontrahent osoby.
 11. Administrator nie przekazuje danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim ani organizacjom międzynarodowym, nie podejmuje decyzji w formie zautomatyzowanej, w tym nie stosuje profilowania.

PANELE AKUSTYCZNE

Kolekcje ECLIPSE i CELL tworzą modułowy system zróżnicowanych rozmiarowo, a równocześnie komplementarnych paneli biurkowych, wolnostojących, ściennych oraz kurtyn sufitowych i ścianek akustycznych. W skład kolekcji CELL wchodzą również panele sufitowe LED, łączące funkcje akustyczne i oświetleniowe.

Panele akustyczne z kolekcji CELL i ECLIPSE należą do grupy produktów monomateriałowych wykonanych w całości z włóknin poliestrowych, w tym z ponad 50% włókien rPET pochodzących z recyklingu butelek PET,  oraz nadają się do 100% przetworzenia. 

Włóknina rPET jest odporna na długotrwałe działanie alkoholowych środków dezynfekujących, które są często stosowane podczas pandemii.

ACOUSTIC WALL

Kolekcje ECLIPSE i CELL tworzą modułowy system zróżnicowanych rozmiarowo, a równocześnie komplementarnych paneli biurkowych, wolnostojących, ściennych oraz kurtyn sufitowych i ścianek akustycznych. W skład kolekcji CELL wchodzą również panele sufitowe LED, łączące funkcje akustyczne i oświetleniowe.

Panele akustyczne z kolekcji CELL i ECLIPSE należą do grupy produktów monomateriałowych wykonanych w całości z włóknin poliestrowych, w tym z ponad 50% włókien rPET pochodzących z recyklingu butelek PET,  oraz nadają się do 100% przetworzenia. 

Włóknina rPET jest odporna na długotrwałe działanie alkoholowych środków dezynfekujących, które są często stosowane podczas pandemii.

ECLIPSE WALL PANELS 

The larger the area covered by acoustic wall panels, the greater the acoustic effectiveness. The panels can be rotated around their own axis to achieve any wall pattern.

CELL WALL PANELS 

The wall panels fulfil two functions: acoustic – by effectively absorbing sound and reducing echo, and decorative. They can be installed on entire wall surfaces, or just on sections of wall.

CELL VERTICAL CEILING PANELS 

Vertical ceiling panels act as an acoustic barrier, and also cover often unattractive technical installations. The light yet stable design places no extra load on the ceiling, and the installation system allows for adjustment of the height.

CELL LED CEILING PANELS 

Vertical and horizontal LED ceiling panels combine the features of an acoustic ceiling panel with advanced lighting. Fitted with professional, attractive LED diodes, they ensure acoustic comfort and proper workstation lighting, replacing traditional desk lamps. The panels are most effective when positioned one metre from the sound source. Carefully selected, powerful diodes give excellent colours (CRI >90). They emit uniform light at a warm temperature of 3000K or a cool temperature of 4000K.

CELL ACOUSTIC WALL 

The free-standing acoustic wall acts as a sound barrier for electronic equipment. It can be used as a moveable partition wall, or for separating off spaces in the office for meetings, relaxation and concentration.

CELL FREE-STANDING PANELS 

Free-standing panels can be used to easily separate off personal or team work spaces. They can also be used to partition off noisy office equipment such as a printer or shredder.

CELL DESK PANELS 

The desk panels reduce noise while also acting as a visual screen. Blend type desk panels are used for workstations with various desk heights.

FEST MONTIERTE TISCHTRENNWÄNDE CELL

Fest montierte akustische Tischtrennwände dämmen den Lärm und dienen zugleich als Sichtschutz. Die Tischtrennwand Typ Blende wird für Arbeitsplätze mit unterschiedlich hohen Tischplatten verwendet.

FREISTEHENDE TISCHTRENNWÄNDE CELL

Mit freistehenden mobilen Tischtrennwänden lassen sich Einzel- und Gruppenarbeitsbereiche einfach trennen. Sie können auch verwendet werden, um laute Geräte wie Drucker oder Aktenvernichter abzutrennen.

FREISTEHENDE AKUSTIKWAND CELL

Eine freistehende Akustikwand dient als Schallschutzwand für elektronische Geräte. Sie kann in einem Büro als mobiler Raumteiler oder zur Abgrenzung eines Bereichs zum Treffen, Entspannen oder Konzentrieren verwendet werden.

VERTIKALE DECKENSEGEL CELL

Die vertikalen Deckensegel dienen als akustische Barriere und verdecken oft unansehnliche Installationen. Sie sind leicht und dennoch statisch stabil, belasten die Decke nicht und ihr Montagesystem ermöglicht eine Höhenverstellung.

LED DECKENSEGEL CELL

Die Deckensegel mit LED Beleuchtung, in vertikaler und horizontaler Ausführung, kombinieren die Eigenschaften eines akustischen Deckenpaneels mit einer fortschrittlichen Beleuchtungsfunktion. Ausgestattet mit professionellen, effizienten LEDs sorgen sie für eine angemessene Beleuchtung des Arbeitsplatzes und ersetzen herkömmliche Bürolampen. Das Paneel erreicht den besten Wirkungsgrad in einem Abstand von einem Meter zur Lärmquelle. Speziell ausgewählte, leistungsstarke Dioden reflektieren die Farben perfekt (CRI >90). Gleichzeitig geben sie gleichmäßiges warmes 3000K oder kühles 4000K Licht ab.

WANDABSORBER CELL

Die Wandabsorber haben zwei Funktionen: erstens akustisch, da sie Schall perfekt absorbieren und Nachhall unterdrücken, und zweitens sie sind dekorativ. Sie können auf ganzen Wänden oder einzelnen Abschnitten angebracht werden.

WANDABSORBER ECLIPSE

Je größer und kompakter die Fläche der Wandabsorber CELL ist, desto größer ist ihre akustische Wirksamkeit. Man kann sie um die eigene Achse drehen, wodurch beliebige Kompositionen an der Wand entstehen.

HORIZONTALE DECKENSEGEL CELL

Die horizontalen Deckensegel  CELL eliminieren Nachhall und reduzieren – in Kombination mit Wandabsorbern und Tischtrennwänden – den Geräuschpegel. 

Horizontal ceiling panels CELL

CELL horizontal ceiling panels improve the acoustic comfort of interiors and create a spectacular visual effect when suspended at one or varying heights.